EU rekent op koolstofopslag om klimaatdoelen te halen, volgens gelekt document

IInge 18 januari 2024 07:49

Een gelekt 'industrieel koolstofbeheerplan' wijst uit dat de Europese Commissie van mening is dat politieke en financiële steun voor de technologie van koolstofopvang en -opslag essentieel is om de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken. Maar deze strategie roept ook twijfels op bij milieuactivisten.

Brussel zet in op koolstofopvang en -opslag

Brussel zet zwaar in op koolstofopvang en -opslag (CCS). Volgens een gelekt ontwerp van een 'industrieel koolstofbeheerplan' ziet de Europese Commissie deze technologie nu als onmisbaar om de EU-doelstelling om tegen 2050 de netto broeikasgasemissies te elimineren, te bereiken. Het plan, dat op 6 februari wordt gepubliceerd, stelt dat de EU jaarlijks 450 miljoen ton CO2 moet opvangen om haar klimaatneutraliteitsdoel te bereiken. De Commissie overweegt nu een reeks beleids- en financiële steunmaatregelen, waaronder onmiddellijk voorbereidend werk voor een mogelijke toekomstige CO2-transportregelgevingspakket.

Voor de CCS-technologie belooft de Commissie een breed scala aan beleids- en financiële steunmaatregelen. Een belangrijk punt is het voorbereidende werk voor een mogelijk toekomstig CO2-transportregelgevingspakket. Bovendien is de Commissie van plan om samen met de geologische diensten van de EEA een 'Investeringsatlas' van potentiële CO2-opslagplaatsen te ontwikkelen. Deze atlas zou een 'Opslagbereidheidsniveau-formaat' moeten volgen, een gemeenschappelijk kader dat de opslagcapaciteit van verschillende locaties beoordeelt.

Twijfels van milieuactivisten over CCS

Milieuactivisten hebben hun twijfels geuit over de CCS-strategie. Ze wijzen op eerdere mislukkingen van door de EU gesteunde pogingen om kolengestookte elektriciteitscentrales te decarboniseren. Ze betogen dat CCS hoogstens zou moeten worden gebruikt om de emissies in sectoren te verminderen waar er echt geen alternatief is. De Climate Action Network (CAN) Europe, een in Brussel gevestigd NGO verbond, reageerde met alarm op de beleidsbenadering die door het gelekte document wordt gesuggereerd.

Voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen?

Milieuactivisten zijn met name bezorgd over de vermeende voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de energiesector. Volgens hen gaat dit in tegen wat internationaal is overeengekomen, evenals tegen de EU-klimaatwet en de algemene consensus in de wetenschappelijke gemeenschap. Boris Jankowiak, coördinator voor industrie-transformatiebeleid bij CAN Europe, stelde dat het opbouwen van een 'business case' voor opslag en het maken van gevangen CO2 een 'waardevol handelsartikel' de urgentie om emissies te verminderen en fossiele brandstoffen uit te faseren, mist.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.